Organisatorisk och social arbetsmiljö

Den här utbildningen ger en praktisk introduktion till Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö. Den vänder sig till dig som vill ha mer kunskap om föreskrifterna och vad de innebär i praktiken. Utbildningen tar upp bakgrund, vilka som berörs, vilka krav föreskrifterna ställer och vad de innebär för organisationen. Målet är att få kunskap om hur man rent praktiskt kan integrera föreskrifternas krav i det dagliga arbetsmiljöarbetet. Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö har fokus på förebyggande arbetsmiljöarbete inom det psykosociala området. De både förtydligar och kompletterar det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Den organisatoriska arbetsmiljön omfattar bland annat ledning och styrning, kommunikation, delaktighet, handlingsutrymme, fördelning av arbetsuppgifter samt krav, resurser och ansvar. Den sociala arbetsmiljön handlar om sådant som socialt samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor.

Målgrupp
Chefer, skyddsombud och andra som har en roll i arbetsmiljöarbetet.

Ur innehållet
– kraven i AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö, och hur dessa kan tillämpas i praktiken
– introduktion och kort översikt över systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och koppling till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö
– arbetsrelaterad stress
– tidiga signaler på dålig psykosocial arbetsmiljö
– ohälsosam arbetsbelastning, psykisk och fysisk
– arbetstid
– kränkande särbehandling
– samverkan för att lyckas
– hälsofrämjande faktorer och goda exempel
– rutiner.

Syfte
Syftet är ge deltagaren förståelse för och kunskap om vilka krav som ställs i föreskrifterna och hur de kan tillämpas i praktiken på arbetsplatsen.

Mål
Efter utbildningen ska deltagaren
– ha fördjupade kunskaper om organisatoriska och sociala arbetsmiljöfaktorer och förståelse för hur dessa frågor kan integreras i ett systematiskt arbetsmiljöarbete
– ha kunskap om vilka krav som ställs i föreskrifterna
– ha förståelse för hur mål kan sättas
– kunna ta fram rutiner
– ha en konkret verktygslåda för hur undersökningar, bedömningar, åtgärder och kontroll av den organisatoriska arbetsmiljön kan göras.

Utbildningen ges som heldagsutbildning eller i föreläsningsform.

Comments are closed.